Leave Your Opinion
#Anonymous
3 months
รักเพศเดียวกันคงเป็นจุดบอดของผมใช่มั้ย

Best of Month

#Anonymous

รอเวลาที่ว่าจะเป็นมะเร็งมั้ยนี่มันนานจังวะ ใจก็ไม่อยากรู้ อีกใจก็ทำให้มันจบๆไปเถอะ

More Details >