Leave Your Opinion
#Anonymous
4 months
เมื่อปีที่แล้วเคยอยากให้แฟนเก่าซมซานกลับมาหาเราแล้วเราไม่เอานาง ปีนี่นางกลับมาละคะแต่เราไม่อยากเป็นทางเลือกของนางเนอะ